Ankieta
ANKIETA DO RODZICÓW

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety. Celem badań jest zgromadzenie informacji na temat współpracy przedszkola/żłobka z rodzicami. Dzięki Państwa odpowiedziom będziemy mogli udoskonalić swoją pracę. Liczymy na państwa zrozumienie i zaangażowanie. Im więcej uzupełnionych ankiet, tym więcej cennych informacji i większa szansa na rozwój placówki dla dobra Państwa dzieci.
Ankieta jest anonimowa.

a) pomoc w współorganizowaniu uroczystościb) decydować o wydarzeniach i uroczystościach obchodzonych w przedszkolu/żłobkuc) wybór programów nauczaniad) współdecydowanie o zajęciach dodatkowych na terenie przedszkola/żłobkae) opiniowanie programów obowiązujących w przedszkolu/żłobkuf) udział w konsultacjach indywidualnychg) prace fizyczne na rzecz przedszkola/żłobka (np. remonty, sprzątanie)h) udzielanie przedszkolu/żłobkowi pomocy materialneji) współpraca merytoryczna z przedszkolem/żłobikiem, dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościamij) udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole/żłobek, które integrują społeczność lokalną (lokalne festiwale, konkursy, akcje społeczne i charytatywne itp.)k) przedstawienia z udziałem rodzicówl) udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez przedszkole/żłobekm) udział w zajęciach otwartychn) inne (proszę podać jakie)

a) bardzo zadowolenib) raczej zadowolenic) raczej niezadowolenid) zdecydowanie niezadowoleni
Proszę, krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

a) bardzo chętnieb) zazwyczaj chętniec) zazwyczaj niechętnied) bardzo niechętnie
Proszę, krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

a) codziennieb) kilka razy w tygodniuc) raz w tygodniud) kilka razy w miesiącue) raz w miesiącuf) rzadziej niż raz w miesiącu

a) bardzo zadowalab) raczej zadowalac) raczej nie zadowalad) bardzo nie zadowala
Proszę, krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

a) zebrania z rodzicamib) konsultacjec) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeńd) prezentacja prac plastycznyche) zajęcia otwartef) imprezy i uroczystościg) występy dziecih) strona internetowai) facebookj) informacje przekazywane przez nauczycieli słowniek) kontakt telefonicznyl) inne (proszę podać jakie)

a) w dużym stopniub) w średnim stopniuc) w niewielkim stopniud) w ogóle nie mam wpływu
Proszę, krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

a) bardzo zadowolenib) raczej zadowolenic) raczej niezadowolenid) bardzo niezadowoleni
Proszę, krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

a) dużym stopniub) raczej dużym stopniuc) raczej małym stopniud) małym stopniu
Proszę, krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

a) bardzo dobrzeb) raczej dobrzec) raczej źled) bardzo źlee) grupa nie posiada pomocy nauczyciela
Proszę, krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

• dostępność:
a) bardzo dobrzeb) raczej dobrzec) raczej źled) bardzo źle

• stosunek do dzieci:
a) bardzo dobrzeb) raczej dobrzec) raczej źled) bardzo źle

• kompetencje:
a) bardzo dobrzeb) raczej dobrzec) raczej źled) bardzo źle

• życzliwość:
a) bardzo dobrzeb) raczej dobrzec) raczej źled) bardzo źle

• zarządzanie placówką pod kątem organizacyjnym:
a) bardzo dobrzeb) raczej dobrzec) raczej źled) bardzo źle

Proszę, krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

a) bardzo zadowolenib) raczej zadowolenic) raczej niezadowolenid) zdecydowanie niezadowoleni
Proszę, krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

a) bardzo zadowolenib) raczej zadowolenic) raczej niezadowolenid) bardzo niezadowoleni
Proszę, krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

Kompetencje w zakresie posługiwania się językiem polskim
kompetencje w zakresie korzystania z języka angielskiego
kompetencje w zakresie pojęć matematycznych, logicznego myślenia, wnioskowania i eksperymentów
kompetencje cyfrowe, czyli informatyczne
kompetencje związane ze rozwojem fizycznym i emocjonalnym oraz przebywaniem w społeczeństwie
kompetencje związane z uczestnictwem w życiu społeczności lokalnej
kompetencje w zakresie kreatywności, przedsiębiorczości i umiejętności rozwiązywania problemów
kompetencje w zakresie wyrażania siebie poprzez aktywność artystyczną

a) TAKb) NIE

a) 6:30 – 17:00b) 6:30 – 17:30c) 6:30 – 18:00

a) bardzo zadowolenib) raczej zadowolenic) raczej niezadowolenid) bardzo niezadowoleni
Co można ulepszyć w tym zakresie?

Dziękujemy za poświęcony czas! 🙂